Cellista Cello Ensemble

2022. 06. 29. 수. 19:30

Cello : 박상민(리더)
Cello : 김민지(수석)
Cello : 주연선(수석)
Cello : 강미사
Cello : 김소연
Cello : 양지욱
Cello : 이경준
Cello : 임재성
Cello : 장우리
Cello : 장혜리
Cello : 박성현(객원)
Cello : 이원해(객원)
편곡/해설 : 안성민

일반 25,000원
학생 15,000원
(대학원생까지 / 학생증 지참 필수)